Αίτηση Π.Μ.Σ. στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών»

Η συμπλήρωση της φόρμας πρέπει να γίνει με κεφαλαίους και πεζούς χαρακτήρες (όχι ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

Προσωπικά Στοιχεία

 
π.χ. Τ406756
π.χ. 38221
π.χ. 2421074989

Στοιχεία Πρόσβασης

Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 χαρακτήρες και θα πρέπει να περιέχει:

  1. τουλάχιστον ένα αριθμό: 0-9 και
  2. τουλάχιστον ένα ειδικό χαρακτήρα: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ { | } ~